Určení:

Tato Bezpečnostní pravidla pro potápění PK OSAC Plzeň jsou určena pro všechny členy potápěčského klubu OSAC Plzeň.
Členem PK OSAC Plzeň se v souladu se stanovami PK OSAC stává každý, kdo podá podepsanou členskou přihlášku a zaplatí členské příspěvky na daný kalendářní rok (toto se týká i členů zahajujících potápěčský výcvik).
Každý člen PK OSAC Plzeň, který svým podpisem potvrdil svůj dobrovolný závazek dodržovat uvedená Bezpečnostní pravidla pro potápění, současně vzal na vědomí, že jejich porušení může být důvodem pro vyloučení z potápěčského klubu OSAC Plzeň.
Uvedená Bezpečnostní pravidla pro potápění PK OSAC Plzeň jsou závazná i pro nečleny PK OSAC Plzeň, pokud se zúčastní potápěčské aktivity organizované PK OSAC Plzeň.

PK OSAC Plzeň v souladu s vydanými zásadami bezpečného potápění Svazu potápěčů České republiky resp. Svazu českých potápěčů ( Bezpečnostní a Výcvikové směrnice – BS a VS), které jsou formulovány jako doporučení, zpracoval a vydal tato Bezpečnostní pravidla pro potápění se zaměřením na jejich praktické závazné dodržování v podmínkách činnosti PK OSAC. Všichni členové PK OSAC se tak dobrovolně zavazují k dodržování zásad bezpečného potápění v režimu odvozeném z obecných doporučení. Tímto přístupem chtějí členové PK OSAC zejména působit preventivně vůči možným nezodpovědným jednotlivcům a snižovat tak riziko případných potápěčských nehod.
Současně jsou tato Bezpečnostní pravidla pro potápění PK OSAC Plzeň natolik liberální, aby mohla být dobrým vodítkem pro každého rozumného a zodpovědného potápěče.

Bezpečnostní pravidla pro potápění PK OSAC Plzeň jsou zásadami bezpečného potápění vycházející z Bezpečnostních směrnic SČP. Proto platí, že v případě zásad nekonkretizovaných v těchto Pravidlech, ale obsažených v Bezpečnostní směrnici SČP, jsou členy PK OSAC tyto rovněž dodržovány.

Zásady:

1. Zdravotní způsobilost

1.1 Potápěč si musí být před jakoukoli sportovní potápěčskou činností jist, že jeho zdravotní stav odpovídá předpokládané zátěži.

1.2 Potápěč absolvuje periodické lékařské prohlídky a po prodělaném závažnějším onemocnění si nechá zkontrolovat svůj zdravotní stav vzhledem k potápění lékařem s odpovídající odborností.

1.3 Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k potápění musí zapsáno do potápěčského průkazu (případně jako příloha vloženo).

2. Limity

2.1 Limity se stanovují pouze potápěčům, pro něž jsou tato Pravidla určena, podle stupně získaných zkušeností. Pro zkušenější potápěče platí limity a doporučení BS a VS.

2.2 V odůvodněných případech, zejména při organizovaném ponoru několika buddy teamů (podle odstavce 4.5) dohromady za přítomnosti instruktora (platná instruktorská kvalifikace SPČR) po dobu ponoru, může tento instruktor stanovit limity pro konkrétní ponor odlišné od dále uvedených.

2.3 Stanovením limitů není dotčeno doporučení bezpečnostních a výcvikových směrnic.

2.4 Limity při výcviku určuje instruktor výcvik provádějící.

Začátečník

2.5 Začátečníkem se rozumí potápěč po absolvování kursu na kvalifikaci CMAS P* nebo odpovídající do získání základních zkušeností (podle odstavce 2.9).

2.6 Začátečník se nesmí potápět v prostředí bez možnosti přímého výstupu na hladinu (pod ledem, v jeskyních, uvnitř vraků apod.).

2.7 Začátečník se může potápět s potápěčem se zkušenostmi (podle odstavce 2.9) maximálně do hloubky 15 m.

2.8 Začátečník se může potápět do hloubek přes 15 m pouze se zkušeným potápěčem (podle odstavce 2.14), přičemž limity určuje tento zkušený potápěč.

Potápěč se základními zkušenostmi

2.9 Potápěčem se základními zkušenostmi se rozumí potápěč CMAS P* po uskutečnění nejméně 20 ponorů s dýchacím přístrojem na volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 10 do hloubek přes 15 m do získání praxe (podle odstavce 2.13).

2.10 Limit pro potápění dvou potápěčů se základními zkušenostmi je maximální hloubka 21 m při dodržení nulových časů podle Bühlmannových dekompresních tabulek nebo podle potápěčského počítače.

2.11 Potápěč se základními zkušenostmi se nesmí potápět v prostředí bez možnosti přímého výstupu na hladinu (pod ledem, v jeskyních, uvnitř vraků apod.).

2.12 Potápěč se základními zkušenostmi se může potápět do hloubek přes 21 m pouze se zkušeným potápěčem (podle odstavce 2.14), limity určuje tento zkušený potápěč.

Potápěč s praxí

2.13 Potápěčem s praxí se rozumí potápěč CMAS P* po uskutečnění 40 ponorů s dýchacím přístrojem na volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 20 do hloubek přes 20 m, nebo potápěč s kvalifikací CMAS P**.

Zkušený potápěč

2.14 Zkušeným potápěčem se rozumí potápěč po uskutečnění 70 ponorů s dýchacím přístrojem na volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 30 do hloubek přes 30 m, nebo potápěč s kvalifikací CMAS P*** a vyšší.

2.15 Potápí-li se zkušený potápěč se začátečníkem, nebo s potápěčem se základními zkušenostmi, určuje limity tak, aby mohl rozumně předpokládat, že svými schopnostmi a výstrojí dokáže poskytnout partnerovi v krizové situaci účinnou pomoc a zároveň tak, aby v krizové situaci nebyl závislý na pomoci partnera.

Potápění po delší přestávce

2.16 Nepotápěl-li se potápěč se základními zkušenostmi (resp. potápěč s praxí) déle než 10 měsíců, postupuje nejméně při prvním ponoru po této době tak, jako začátečník (resp. potápěč se základními zkušenostmi).

3. Potápěčské signály

3.1 Všichni potápěči musí znát a být schopni efektivně komunikovat pomocí signálů:

 • OK – vše v pořádku
 • výstup
 • sestup
 • stop
 • směr dalšího postupu
 • ukázání na objekt
 • nerozumím
 • jsem na rezervě
 • nemám vzduch
 • potíže s vyrovnáním tlaku
 • požadavek pomoci na hladině
 • OK – vše v pořádku na hladině
 • udržuj hloubku
 • o kousek vystoupit
 • rychleji
 • pomaleji
 •  
 • shromáždit se
 • něco není v pořádku
 • je mi zima
 • mám závrať
 • ukaž manometr

3.2. O použití specifických signálů (např. osvícení předmětu při fotografování, apod.) se potápěči před ponorem včas domluví a ukáží si je.

3.3 Při potápění bez denního osvětlení musí potápěči znát a být schopni efektivně komunikovat s pomocí potápěčské svítilny.

4. Plánování ponorů a organizace potápění

4.1 Plán potápění musí být v souladu s místními předpisy, potápěč se musí seznámit i s místními zvyklostmi. Zejména je nutno dbát na zakázané oblasti, povinné označení místa ponoru, maximální přípustnou hloubku ponoru.

4.2 Plán potápění musí zohledňovat přírodní podmínky, zejména viditelnost, teplotu vody, počasí, proudy, slapové jevy, nebezpečnou faunu.

4.3 Dekompresní postup se stanovuje pomocí potápěčského počítače, nebo pomocí vhodných tabulek, nebo plánováním pomocí vhodného softwaru.

4.4 Je-li použito plavidlo (jeho použití je vhodné pro potápění ve větší vzdálenosti od břehu ), musí být používáno v souladu s místními předpisy a seznámení i s místními zvyklostmi.

4.5 Potápění musí být vždy organizováno ve dvojicích, v případě nutnosti v trojicích (dále buddy team).

4.6 Tzv. solopotápění je rizikové a pro potápěče s nižší kvalifikací než P *** je zakázáno.

4.7 V průběhu ponoru o sobě potápěči v buddy teamu musí neustále vědět.

4.8 Při snížení viditelnosti pod vodou na méně než 2 metry nebo při jiných nepříznivých podmínkách je vhodné použití spojovacího úvazku.

4.9 Dojde-li pod vodou ke ztrátě partnera, je vhodné se omezit hledání na dobu přibližně 30 sekund a zahájit výstup na hladinu s průběžným hledáním podle bublin.

5. Výstroj pro potápění ve volné vodě

5.1 Potápěčská výstroj musí být funkční, úplná a účelná pro plánovaný ponor.

5.2 Součástí výstroje musí být mj. potápěčský nůž, kompenzátor vztlaku, manometr.

5.3 Je vhodné používání alternativního zdroje vzduchu, hloubkoměru a hodinek nebo potápěčského počítače.

6. Zásady korektnosti a slušnosti chování

Všichni členové PK OSAC se chovají při potápěčských aktivitách maximálně slušně a korektně to nejen ke členům PK OSAC.

 

Bezpečnostní zásady pro ponor pod ledem

 

Výcvikové a Bezpečnostní směrnice SPČR CMAS podrobně a důkladně stanovují zásady pro potápění – konkrétně pro ponory pod ledem.

Kvalifikaci specializačního kurzu Potápěč pod ledem uděluje instruktor SPČR viz www.svazpotapecu.cz  

 

Bezpečnostní minimum (!) pro ponor pod ledem:

1. Potápěčský tým 3 osoby = 1 návodčí stojí u vstupního otvoru a 2 potápěči se spolu (tj. vedoucí potápěč a druhý potápěč) zanoří pod led  

     2. Předem stanovit plán ponoru – trasu a čas.  Zásada pro zásobu vzduchu: 1/3 pro postup, 1/3 pro návrat a 1/3 jako rezerva

     3. Dostatečný otvor v ledu asi  2 x 2m

     4. Povinnost použít signální lano (předem nutný nácvik).  Vedoucí potápěč je navázaný na signální lano, které neklesá na dno, (polypropylén – vznáší se nebo mírně plave) o průměru min 5mm – druhý potápěč je nacvaknutý asi 2 m úvazkem s karabinou k vedoucímu potápěči.  Vedoucí potápěč se dorozumívá s návodčím pomocí mírně napnutého lana domluvenými signály. Konec signálního lana je na povrchu bezpečně připevněný.

     5.  Kvalitní vybavení potápěčskou výstrojí a technikou určenými pro ponory pod ledem (zejména twin lahve se dvěma nezávisle uzavíratelnými ventily, atd.)

 

Důrazné připomenutí:  Pod led jen se signálním lanem!

 

Upozornění: Výše uvedené minimum není návod ani není náhradou obsahu kurzu Potápěč pod ledem !